బాంకెట్ హాల్

Surya Gardens

1 హాలు 500 ppl

+91 98499 9 0749

Jawarharlal Nehru Rd, Venkateswara Nagar, Rajahmundry, Andhra Pradesh 533103, India
+91 98499 90749
suryagardens@yahoo.com
http://www.suryagardens.com/
బాంకెట్ హాల్